ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ จาก ปตท.

วันนี้โอปอร่วมปลูกต้นไ้ม้ถวายแด่พ่อหลวงของปวงไทย  ต้นนี้คือต้นมะขามครับ ข้าง ๆ บ้านโอปอเองครับ  มาร่วมปลูกต้นไม้ถวายแด่ในหลวงกันเยอะ ๆ นะครับ แล้วอัพโหลดรูปเพื่อน ๆ ที่ http://www.milliontreesforking.com

โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ จาก ปตท.

ที่มาโครงการ
เนื่องในโอกาสที่ปี 2553 เป็นปีมหามงคลของคนไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และในปี 2554 จะเป็นปีเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา หรือ ครบ 7 รอบ กระทรวงพลังงานโดยความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยบริษัทในเครือ 11 หน่วยงาน พร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้หัวข้อ “ลดโลกร้อน ถวายพ่อ”เพื่อถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อนทั้งหมด 22 โครงการ ใช้เงินสนับสนุน 5,000 ล้านบาท สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ได้ประมาณ 280,000 ตันต่อปี

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) ในฐานะองค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีความมุ่ง มั่นในการดำเนินงานด้านนี้ควบคู่ไปกับการบริหารการจัดการด้านพลังงานของ ประเทศ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2547 ที่สามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ไปแล้วปริมาณ 18.17 ล้านตัน

ในปีมหามงคลนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ “1 ล้านกล้าถวายพ่อ” ร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด โดยเพื่อให้การแจกต้นกล้าจำนวน1 ล้านกล้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทาง ปตท. จึงวางแผนการแจกต้นกล้าให้กับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมแจกต้นกล้า 76 จังหวัด ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปรับกล้าไม้ไปปลูกเพื่อ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนให้กับท้องถิ่นของตนเอง
2.เพื่อการ รณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศร่วมเทิดพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสที่ปี 2553 เป็นปีมหามงคลของคนไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และในปี 2554 จะเป็นปีเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา หรือ ครบ 7 รอบ

วันที่แจก วันที่ 21 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ( หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ )
สถานที่ ศาลากลางจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ
เวลา 9.00 – 17.00 น.

กลุ่มเป้าหมายที่รับต้นกล้า
1. ประชาชนทั่วไป
2. หน่วยงานต่าง ๆ

ขั้นตอนการแจกต้นกล้า
• ประชาชนหรือหน่วยงาน รับต้นกล้าฟรีได้ที่ ศาลาว่ากลางจังหวัดทั่วประเทศ ตามจุดที่ศาลากลางกำหนดให้
• ประชาชนหรือหน่วยงาน จะได้รับ “ใบไม้จำลอง” เพื่อให้เขียนชื่อและที่อยู่ และวิธีการลดโลกร้อนถวายพ่อ ลงบนใบไม้
• ประชาชนหรือหน่วยงาน ส่งใบไม้จำลองที่กรอกแล้วคืนเจ้าหน้าที่ และรับต้นไม้จากทีมงาน

วิธีการแจก
• 1 คน รับ 1 ต้นกล้า
• ถ้ามาเป็นองค์กร บันทึกชื่อองค์กรและจดจำนวนต้นไม้ที่รับมอบ และขอรายชื่อของพนักงานในองค์กร เพื่อนำมารวบรวมเป็น 1 ในล้านชื่อที่จะถวายพ่อหลวง
• ใบไม้ที่กรอกรายชื่อแล้ว จะถูกรวบรวม และ Upload ขึ้นใน www. Milliontreesforking.com
• ปตท. จะรวบรวมรายชื่อให้ครบ 1 ล้านคน และทูลเกล้าถวายแด่ในหลวง
• 1,000 ท่านแรกที่มาติดต่อรับต้นกล้า จะได้รับสายรัดข้อมือ Wrist Band ร่วมเป็นหนึ่งในล้านคน ที่จะช่วยกันปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อหลวงของเรา

การประชาสัมพันธ์
• การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการสรยุทธ เรื่องเล่าเช้านี้
• การข่าวประชาสัมพันธ์
• จัดงานแถลงข่าววันที่ 17 มิถุนายน ที่ ปตท.

การดำเนินงานการแจกต้นกล้า
• ปตท. จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 2 คนในการดำเนินการแจกต้นกล้า
• ตารางการทำงานเจ้าหน้าที่
15 – 16 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในศาลากลางจังหวัดนั้น เพื่อขอทราบจุดที่จะลงต้นกล้า
16– 17 มิถุนายน ต้นไม้จะดำเนินการจัดส่งที่ศาลากลาง
17– 19 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ส่วนกลางดูแลต้นไม้และติดตั้งสื่อแบนเนอร์ขนาด 1 ม. X 2.4 ม.จำนวน 2 ชิ้น เพื่อการประชาสัมพันธ์
21– 30 มิถุนายน การแจกต้นกล้า
30 มิถุนายน รื้อถอนพร้อมกับส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ศาลากลางด้วยความเรียบร้อย

การขอความร่วมมือจากศาลากลางจังหวัด
1. ขอพื้นที่ในการวางต้นไม้ 10,000 ต้น พื้นที่ประมาณ 10 x 10 ตารางเมตร หากเป็นไปได้ขอพื้นที่ในร่ม
2. ขอโต๊ะ จำนวน 2 ตัว, เก้าอี้จำนวน 10 ตัว เพื่อเจ้าหน้าที่นั่งและเพื่อให้ประชาชนกรอกชื่อลงบนใบไม้จำลอง
3. ขออนุญาตติด แบนเนอร์ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน จำนวน 2 จุด ( จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าศาลากลาง, จุดที่ 2 บริเวณจุดที่จะรับต้นกล้า เช่น ถ้าบริเวณที่ลงต้นกล้ามีเต็นท์ ก็ให้ติดที่เต็นท์ หรือ ที่ด้านหน้าโต๊ะ )
4. ขอใช้น้ำ และ อุปกรณ์สำหรับดูแลต้นกล้า ( เช่น สายยางรดน้ำ,ไม้กวาดทางมะพร้าวสำหรับกวาดเศษใบไม้ เป็นต้น )
5. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดและภายในศาลากลางจังหวัด

การแต่งกายของทีมงาน ( แต่งกายสุภาพ )
1. เสื้อ : ทาง ปตท. จัดเตรียมให้ 1 คน / 2 ตัว
2. หมวก : ทาง ปตท. จัดเตรียมจัดเตรียมให้ 1 คน / 1 ใบ
3. กางเกง : กางเกงขายาวสุภาพสีดำหรือสีเข้ม
4. รองเท้า : หุ้มส้น

ที่มา : http://treesforking.blogspot.com/

แสดงข้อคิดเห็นครับ

239 Responses to “ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ จาก ปตท.”

 1. สุวนันท์ ศรีสุวรรณ on June 23rd, 2010 7:18 am

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 2. กุลทวี เลิสลำ on June 23rd, 2010 8:47 am

  รักพ่อ

 3. กุลทวี เลิสลำ on June 23rd, 2010 8:53 am

  รักในหลวง

 4. กุลทวี เลิสลำ on June 23rd, 2010 8:56 am

  ควรปลูกต้นไม้มากๆๆๆเพื่อพ่อ

 5. ศราวุธ ผันกลาง on June 23rd, 2010 10:33 am

  รักพ่อหลวงมากครับ ขอปลุกต้น สัก ครับ

 6. ศราวุธ ผันกลาง on June 23rd, 2010 10:34 am

  อยากได้สายรดข้อมือมาก

 7. ศราวุธ ผันกลาง on June 23rd, 2010 10:35 am

  อยากได้รัดข้อมือมากครับ

 8. ศราวุธ ผันกลาง on June 23rd, 2010 10:36 am

  6/1 ซอย7 หมู่2 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 9. กิตติรักษ์ คงอาวุธ on June 23rd, 2010 11:29 am

  ผมขอขอบคุณมากที่ทำให้โลกเรามีต้นไม้หนึ่งล้านต้น

 10. นงคราญ อ่อนศรี on June 23rd, 2010 11:36 am

  ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง รักพ่อหลวง

 11. มนตรา โฉมงาม on June 23rd, 2010 12:16 pm

  รักในหลวง ทรงพระเจริญ

 12. ด.ช กานดิทธิ์ on June 23rd, 2010 12:52 pm

  ผมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง ด้วยครับ ต้นสายหยุด ครับ

 13. ศุภกร วงศ์สวรรค์ on June 23rd, 2010 2:47 pm

  สวัสดีครับ

 14. นางบุญชู ปฐมสันติพงศ์ on June 23rd, 2010 3:52 pm

  ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวงของเรา

 15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดานใหญ่ on June 24th, 2010 12:03 am

  อยากได้ต้นไปปลูกรอบศูนย์ค่ะแต่ติดที่อยู่ไกลจากตัวจังหวัดมากนอกจากที่ศาลากลางจังหวัดแล้วมีหน่วยงานอื่นอีกมั่ยค่ะเช่นที่ว่าการอำเภอ เทศบาล อบต.เป็นต้นค่ะ

 16. ศรีสุวรรณ ผันผาย on June 24th, 2010 12:13 am

  เราต้องคิดดีทำดี สิ่งดีๆจะได้เกิดกับเราและผู้อื่น ถวายแด่พ่อหลวง หากทำกันทุกคน ประเทศไทยจะสงบสุข และเจริญสักที นะคนไทย

 17. จ.ส.อ.สมภพ พชรติยากร on June 24th, 2010 1:48 am

  ชีวิตนี้ขอถวายแด่พ่อหลวง

 18. ปุญญิสา เกตุบุญงาม on June 24th, 2010 2:24 am

  รักพ่อหลวง

 19. ฉันท์สินี ฝอยทอง on June 24th, 2010 4:19 am

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 20. tanawan sengcharean on June 24th, 2010 5:07 am

  ขอร่วมปลูกต้นสักด้วยคนนะค่ะ เพราะต้นสักเป็นต้นไม้ใหญ่เปรียบเสมือนพ่อหลวงที่เป็นต้นไม้ให้ความร่มเย็นแก่ปวงชวนชาวไทย ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ

 21. นิชกานต์ ดำรงสุกิจ on June 24th, 2010 6:37 am

  ลดภาวะโลกร้อน

 22. พรทิพย์ คงทอง on June 24th, 2010 6:56 am

  เรารักในหลวง อยากให้ประเทศไทยเป็นสีเขียวและมีความเป็นธรรมชาติ เพื่อจะได้อากาศที่บริสุทธิ์ค่ะ

 23. prakan ankbua on June 24th, 2010 10:39 am

  ร่วมแรงร่วมใจ คนละไม้คนละมือ เพื่อพ่อหลวงของเรา

 24. รัศมี เทียนขาว on June 24th, 2010 10:40 am

  รักพ่อหลวงมากนะฮะ อยากให้อากาศประเทศไทยบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ขอปลูก ต้นราชพฦกษ์

 25. ด.ญ. พิชญาภา วุฒิพันธุ์ on June 24th, 2010 10:51 am

  ขอให้พ่อหลวงทรงมีพระชนน์มายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยตลอดไปค่ะ

 26. เอกวิทย์ วรรัตน์กุญชร on June 24th, 2010 12:31 pm

  ต้นไม้คือชีวิตในอนาคตของคนรักสีเขียว

 27. พลวัฒน์ สีมา ชย.2/10 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น on June 24th, 2010 12:37 pm

  ร่วมใจปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อถวายในหลวง

  ช่วยกันปลูกคนละต้น
  เพื่อโลกเราที่สวยงาม
  รักชีวิตของเราและผู้อื่น
  ลดมลพิษเพื่อลูกหลานของเรา ในภายภาคหน้า

 28. suriya on June 24th, 2010 1:57 pm

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอถวายความจงรักภัคดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 29. รัตนกาญจน์ โกศล on June 24th, 2010 2:20 pm

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ร่วมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
  ประเทศไทยจงเจริญมั่นคง ร่มเย็นเพราะบารมีในหลวง

 30. น.ส.จรัญญา ประกอบผล on June 24th, 2010 2:52 pm

  ไม่มีอะไร สาย ถ้าคิดจะเริ่มต้นเสียที.ความเจริญทางวัตถุที่วิ่งตามกันมาหลายสมัยความวุ่นวายต่างๆในสังคมคงไม่เกิดขึ้นถ้าเดินตาม “รอยเท้าพ่อหลวงของเรา”เป็นอีกตัวอย่างที่ลูกไม่เคยใส่ใจเรื่องสิ่งเเวดล้อมมาก่อนกว่าจะรู้ว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญแค่ไหนก็ตอนนี้แหละที่เขาบอกว่าโลกจะแตก.พ่อหลวงทำให้
  ดูมาจะชั่วชีวิตแล้วลูกๆ ๆ ๆ ๆเพิ่งจะกระตือรือร้นรณรงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อมกันโดยการปลูกป่าหวังว่าคงยังไม่สายนะคะ
  รักพ่อหลวงและจะเทิดทูนรอยเท้าพ่อตลอดไปฝ่าเท้าของพ่อจะประทับอยู่ในใจลูกคนนี้ตราบที่ยังมีลมหายใจ.

 31. เชน on June 24th, 2010 2:53 pm

  ขอให้โลกสงบสุข
  ขอให้ประเทศไทยสงบสุข
  ขอให้เชียงใหม่สงบสุข
  ขอให้อำเภอฮอดสงบสุข
  ขอให้บ้านตาลสงบสุข
  ขอให้ทุกคนมีความสุข แล้วสิ่งดีๆจะตามมา

 32. เชน on June 24th, 2010 3:01 pm

  โครงการนี้ดีมากๆ

  แต่ศาลากลางส่วนมากจะอยู่ในเมือง
  แล้วผู้คนในเมืองส่วนมากจะมีพื้นที่ปลูกจำกัด
  นอกจากจะปลูกในหน่วยงานต่างๆ

  โครงการนี้ควรขยายออกไปตามอำเภอต่างๆ
  อาจจะได้ผลที่ดีกว่า

  ด้วยความเคารพ
  เชน

 33. kitty on June 24th, 2010 3:08 pm

  ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและมีพระชนมายูยิ่งยืนนาน

 34. ศศิกานต์ กลิ่นขำ on June 24th, 2010 3:46 pm

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอถวายความจงรักภัคดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะ

 35. สุณัฏฐา สร้อยมาลา on June 25th, 2010 12:26 am

  โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยรักพ่อหลวง
  เพื่อแสดงออกมาถึงความรักที่มีต่อพ่อหลวงของเราคนไทยทุกคน
  ขอขอบคุณ ปตท.ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา

 36. เจริญชัย พวงสอน on June 25th, 2010 1:13 am

  ขอให้ในหลวงสุขภาพแข็งแรง ทรงพระเจริญ

 37. โชคดี on June 25th, 2010 1:18 am

  รักพ่อหลวงร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 38. สุวัต เฉลิมกิจ on June 25th, 2010 1:54 am

  ข้าพเจ้าจะปลูกและดูแลต้นไม้ให้ดี จะปลูกต้นไม้ขึ้นอีกเรื่อยๆคับ

 39. กนกทิพย์ อุทัยแจ่มศรีผล on June 25th, 2010 1:55 am

  รักประเทศไทย

 40. แก่นจันทร์ ฌาณปริญญา on June 25th, 2010 2:38 am

  ขอให้พ่อหลวงมีสุขภาพแข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของผสกนิกรชาวไทยยิ่งยื่นนาน เหมื่อนต้นไม้ที่ให้ชีวิตแก่โลก รักในหลวงครับ

 41. ตั้ม MTTS.35 on June 25th, 2010 3:12 am

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานๆๆๆๆๆ

 42. นงนุช on June 25th, 2010 4:34 am

  เรารักพ่อหลวง

 43. วีรภัทร on June 25th, 2010 6:26 am

  123456789

 44. วีรภัทร on June 25th, 2010 6:28 am

  ขอปลูกด้วยคนนะ

 45. ปานแก้ว สงบ on June 25th, 2010 6:51 am

  ทรงพระเจริญ

 46. รัตนา กุลสำโรง on June 25th, 2010 7:22 am

  พ่อคือต้นไม้ใหญ่ที่ให้รมเงากับเราและครอบครัว เราต้องดูแลและปกป้องต้นไม้ใหญ่ของเราให้มีอายุยีนยาว ฉันรักในหลวงค่ะ

 47. สุวรรณี โหม่งพุฒ on June 25th, 2010 7:36 am

  ขอร่วมปลูกต้นไม้ถวายพระพรแด่พ่อของแผ่นดิน ปลูกต้นอินทนิล

 48. เสมียน จีนน่วม on June 25th, 2010 7:37 am

  ร่วมใจปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อถวายในหลวง

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอถวายความจงรักภัคดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ช่วยกันปลูกคนละต้น เพื่อโลกเราที่สวยงาม และร่มเย็น

 49. อัมพิกา ทินา on June 25th, 2010 7:39 am

  ขอร่วมปลูกต้นไม้ถวายพระพรแด่พ่อหลวงของเรา
  ปลูกต้น ลีลาวดี …

 50. วันเพ็ญ เนียมปาน on June 25th, 2010 7:47 am

  ขอให้พ่อหลวงทรงมีพระชนน์มายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยตลอดไปค่ะ

 51. จตุพร ศักดิ์ใหญ่ on June 25th, 2010 7:56 am

  ขอร่วมปลูกต้นไม้เพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมของประเทศค่อยๆๆดีขึ้นเพื่อเป็นการถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรักษาความสมดุลย์ของป่าให้สิ่งมีชีวิตได้พี่งพาอยู่ได้นาน

 52. นงเยาว สีขาว on June 25th, 2010 7:58 am

  ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทุกๆคน

 53. นุชจนาด คชสีห์ on June 25th, 2010 8:45 am

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ร่วมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

 54. ปาณัสม์ on June 25th, 2010 12:02 pm

  รักในหลวง ในหลวงทรงพระเจริญ

 55. นางอนัญพร แก้วกาหลง ดช กฤษติพงษ์ on June 25th, 2010 2:47 pm

  ให้พ่อมีความสุขเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรตลอดไปและอายุยืนนานและไร้โรคภัย

 56. kunbee on June 25th, 2010 3:02 pm

  ขอบคุณมากๆค่ะ ที่ปตท. ทำโครงการดีๆแบบนี้ออกมา เราอยากให้มีโครงการที่เราได้มีส่วนร่วมแบบนี้มานานแล้ว เราเข้าไปปลูกในเวป http://www.milliontreesforking.com มาแล้วแหละ แล้วพรุ่งนี้ว่าจะไปเอาต้นไม้ที่ศาลากลางมาปลูกที่บ้านแหละ ถวายพ่อหลวงให้ครบ 1 ล้านกันนะเพื่อนๆ

 57. kittisap on June 26th, 2010 2:33 am

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 58. มิสเตอร์ด๊อก on June 26th, 2010 3:53 am

  เข้าไปปลูกกันเยอะๆครับ ทำถวายพ่อหลวง แล้วก็อย่าลืมไปเอาต้นไม้ที่ศาลากลางมาปลูกกันครับผม ไปลงชื่อจารึกบนใบไม้จำลองด้วยล่ะ

 59. Chooboon on June 26th, 2010 7:38 am

  ขอร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง ฉันจะปลูกต้นไม้ ปลูกเยอะๆ เพื่อพ่อของเรา ประเทศของเรา ลูกหลานของเรา จะได้ร่มเย็น ร่มเย็นเพราะพระบารมีของพ่อ พ่อของแผ่นดิน

 60. TANOY&PINK on June 26th, 2010 3:01 pm

  อยากให้โลกกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะนะครับ

 61. ด.ญวรพิชชา จิตต์เจนการ on June 27th, 2010 4:09 am

  ต้นสัก
  ต้นโพธิ์
  ต้นเฟื่องฟ้า

 62. นายสุรชัย วินามัยกุล on June 27th, 2010 8:59 am

  ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 63. พรวิศา พันธุ์ถนอม on June 27th, 2010 10:02 am

  รักพ่อหลวง อยากปลูกต้นไม้มากแต่ไม่มีโอกาส

 64. จิราวรรณ พรหมศรี on June 27th, 2010 2:03 pm

  ช่วยกันรักโลกทำดีเพื่อพ่อปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อโลกของเราและพ่อของแผ่นดิน โลกจะน่าอยู่ประเทศเขียวสดใสเพราะคนไทยรักและสามัคคีกัน

 65. sm on June 27th, 2010 3:00 pm

  พ่อเหนื่อยมามากแล้ววันนี้เราทุกคนมาทำความดีเพื่อพ่อของเรากันเถอะคะช่วยกันปลูกเยอ ๆ นะคะเพื่อโลก เพื่อประเทศ และเพื่อพ่อของหลวงของเรา

 66. pan on June 28th, 2010 4:20 am

  อยากปลูกมาก ๆ แต่ไม่มีพื้นที่ปลูกค่ะ

 67. วิชุดา on June 28th, 2010 5:15 am

  รักพ่อ

 68. วิชุดา on June 28th, 2010 5:17 am

  ขอร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายพ่อหลวง

 69. ธนพงษ์ สะอาดนัก on June 28th, 2010 5:48 am

  รักในหลวงมากๆ

 70. เกมส์ on June 28th, 2010 6:50 am

  ขอบคุณนะที่ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้โลก โลกเราคงจะสดใสขึ้นมากกว่านี้ถ้าพวกเราช่วยกันปลูกต้นไม้มากมาช่วยกันปลูกต้นไม้มากนะคร๊าบโลกจะได้ไม่ร้อนมากกว่าเดิมนะจร๊ะ

 71. hikaruuuu on June 28th, 2010 7:54 am

  ไปเอาต้นไม้ที่ศาลากลางมาแล้วด้วยแหละ เค้าแจกถึงวันที่ 30 นี้นะ เราเอามาตั้งไว้ริมหน้าต่าง ต้นเล็กน่ารักมากเลยอ่ะ เดี๋ยวรดน้ำเยอะๆ จะได้โตไวๆ

 72. อนันต์ สุวรรณพันธ์ on June 28th, 2010 8:19 am

  ผมภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ผมรักในหลวง ในหลวงทรงพระเจริญ

 73. วารุณี ประชุมพันธ์ on June 28th, 2010 8:28 am

  รักในหลวงค่ะ

 74. ครอบครัว คุ้มครอง + ประชุมพันธ์ on June 28th, 2010 10:49 am

  ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทย
  ตลอดไปค่ะ

 75. กรภัทร เพ็งกลาง on June 28th, 2010 12:29 pm

  ขอให้พ่อหลวงทรงมีพระชนน์มายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยตลอดไปค่ะ

 76. นภาวี on June 28th, 2010 1:39 pm

  รักพ่อหลวงที่สุดในโลก

 77. มิว on June 28th, 2010 1:57 pm

  มิวรักในหลวง

 78. มิวมายด์ on June 28th, 2010 2:02 pm

  รักในหลวง

 79. wanisa on June 28th, 2010 2:21 pm

  ชอบต้นไม้ แต่ไม่มีสถานที่ปลูกคะ จะทำไงดี
  ขอให้พ่อหลวง ทรงพระเจริญ

 80. wanisa on June 28th, 2010 2:22 pm

  ขอเชิญชวนปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อนกันเถอะคะ

 81. อำนวย สร้อยสน on June 29th, 2010 12:28 am

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ กระผมจะรักษาต้นไม้และธรรมชาติ

 82. sairung on June 29th, 2010 12:58 am

  มาร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายในหลวงและเพื่อประเทศของเรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 83. mot on June 29th, 2010 2:08 am

  ช่วยกันปลูกเยอะๆนะครับบ้านเราจะได้ร่มเย็นและสดชื่น

 84. mot on June 29th, 2010 2:13 am

  ช่วยกันปลูกเยอะๆนะครับบ้านเราจะได้ร่มเย็นและสดชื่น รักประเทศไทย

 85. นริศรา on June 29th, 2010 4:18 am

  รักชีวิต
  รักโลก
  ร่วมใจ
  ปลูกต้นไม้
  คนละต้น
  เพื่อพ่อหลวง
  นะคะ

 86. phornpun on June 29th, 2010 4:42 am

  อยากมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้มากๆ

 87. ปราณี จันทร์ประเสริฐ on June 29th, 2010 4:43 am

  ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ

 88. niklove on June 29th, 2010 5:53 am

  รักในหลวง

 89. niklove on June 29th, 2010 5:55 am

  นิกรักดรีม

 90. niklove on June 29th, 2010 5:56 am

  l o v e พ่อมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกหลวงงง

 91. วัฒนา โกศลานันท์ on June 29th, 2010 12:32 pm

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 92. กรวิชญ์ มนต์ภิรมย์ on June 29th, 2010 12:52 pm

  ช่วยสร้างจิตสำนึก

  ให้ทุกคนใช้ทรัพยากร

  อย่างคุ้มค่า

  และเกิดป่ะโยชน์สูงสุด

 93. prasittuypae on June 30th, 2010 3:05 am

  ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไปครับ ทรงพระเจริญ

 94. prasittuypae on June 30th, 2010 3:06 am

  ผมจะปลูกต้นไม้เพื่อในหลวงครับ

 95. กันติชา เลิศบัญชาดี on June 30th, 2010 4:04 am

  ขอร่วมดูแลประเทศด้วยคนนะคะ

 96. เสาวลักษณ์ วาริชนันท์ on June 30th, 2010 11:13 am

  ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อโลกอันสดใสและสวยงาน…ตอนนี้โลกเราร้อนมากขอให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วย

 97. วงศ์วรรธน์ ปานประเสริฐ on June 30th, 2010 12:02 pm

  อยากฟลูกต้นไม้ให้พ่อ

 98. คุณครู on June 30th, 2010 3:37 pm

  จะตั้งใจสอนลูกศิษย์และทำงานในแต่ละวันให้ดีที่สุด กลับถึงบ้านก็จะดูแลต้นไม้ให้ปุ๋ย รดน้ำทำอย่างนี้ทุกวันเพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา

 99. วีรยุทธ สุโชคพิภพกุล on July 1st, 2010 3:51 am

  อยากปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

 100. สุกัญญา กิมาคม on July 1st, 2010 12:09 pm

  จะปลูกต้นไม้ให้พ่อหลวงของเราค่ะ

 101. ratchapol on July 1st, 2010 11:57 pm

  ผมขอปลูกต้นไม้เพื่อถวายแด่พ่อหลวง รักพ่อที่สุดครับ

 102. เกษร รัตนะ on July 2nd, 2010 3:33 am

  รักในหลวง ขอปลูกต้นสักถวายในหลาวง

 103. ด.ช.อุทัย ชมภูโคตร on July 2nd, 2010 4:28 am

  รักพ่อคราพ

 104. พี่ผักกาด&น้องข้าวกล้อง on July 2nd, 2010 7:53 am

  “รักในหลวง ห่วงประเทศไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ รวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว “

 105. พี่ผักกาด&น้องข้าวกล้อง on July 2nd, 2010 7:56 am

  “รักในหลวง ห่วงประเทศไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”

 106. บอส on July 2nd, 2010 1:39 pm

  ปลูกต้นไม้ให้พ่อแล้วครับ

 107. นางจุบแจง แก้วปาและครอบครัวแก้วปา on July 3rd, 2010 5:02 am

  ขอให้นายหลวงทรวพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงอยู่เป็นพ่อของแผ่นดินตลอดไป และขอให้ประชาชนคนไทยรักกันรักกันตลอดไป และช่วยกันลดโลกร้อนนะค่ะ /ครับ

 108. เจตริน บุญจวง on July 3rd, 2010 6:21 am

  รักพ่อหลวง

 109. เจนนิภา บุญจวง on July 3rd, 2010 6:25 am

  รักโลก รักพ่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหลวงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 110. ด.ญ.เจนนิภา ด.ช.เจตริน บุญจวง on July 3rd, 2010 6:30 am

  รักโลก รักพ่อ รักประเทศไทย
  มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 111. ภาสพล ศรีวรวรรณกุล on July 3rd, 2010 9:08 am

  ผมรักในหลวงครับ และผมก็เชื่อว่าทุกคนก็รักในหลวง เหมือนกัน
  ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไปครับ ทรงพระเจริญ

 112. prasert on July 3rd, 2010 7:28 pm

  ขอให้พระองค์ทุกพระองค์จงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเป็นลมโพลมไทรให้ลูกหลานของปวงชนชาไทยตลอดไป

 113. prasert on July 3rd, 2010 7:30 pm

  ข้าพระพุทธเจ้าขอให้คำสัตย์ประติญาณว่าจะเป็นข้าราชการที่ดีของในหลวงตลอดจนกว่าชีวิตของข้าฯจะหาไม่

 114. nuchnapa kumngam on July 4th, 2010 1:45 am

  ขอให้พ่อหลวงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ขอทรงพระเจิรญยิ่งยืนนานหนูรักพ่อหลวงและจะคิดดีทำดีรักประเทศไทยตลอดไป ขอให้คนไทยรักกันให้มาก ๆนะคะเพื่อพ่อหลวงของเรา และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวงของเราค่ะ

 115. กิตติพงศ์ อินทะสิทธิ์ on July 4th, 2010 2:02 am

  ช่วยกันปลูกต้นไม้มาก ๆ ชีวิตจะได้สดชื่น

 116. songchut phani on July 4th, 2010 2:27 am

  รักพ่อหลวงครับ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ขอให้คนไทยร่วมปลูกต้นไม้คิดดีทำดีและสามัคคีกันไว้เพื่อพ่อหลวงของเรา

 117. nuchnapa kumngam on July 4th, 2010 2:30 am

  ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวงค่ะ

 118. songchut phani on July 4th, 2010 2:33 am

  ขอเป็นส่วนหนึ่งปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวง ขอพ่อหลวงทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์

 119. แชลลี่ on July 4th, 2010 2:46 am

  อยากให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

 120. สร้อยเพชร รติพัชรพงศ์ on July 4th, 2010 5:10 am

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 121. ด.ญ.กัญฉริกา น้อยวงค์ on July 4th, 2010 8:57 am

  รักพ่อหลวงมากค่ะ จากด.ญ.กัญฉริกา

 122. รักในหลวง on July 4th, 2010 2:06 pm

  อยากให้พื้นที่ในบ้านของทุกคนมีต้นไม้เยอะๆค่ะ

 123. กฤติญาพร on July 5th, 2010 2:59 am

  ทรายอยากให้พ่อหลวงมีความสุข อยากให้ท่านอยู่กับเรานานๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทรายก็ยังรักและเทิดทูนพ่อหลวงของเราเสมอ

 124. ดารุณี on July 5th, 2010 3:03 am

  ความสุขของทุกคนคือการได้อยู่กับพ่อหลวงของเราแม้จะยากแต่ก็ยังมีความสุขตลอด รักพ่อหลววงมาก

 125. JANYA on July 5th, 2010 5:45 am

  ทรงพระเจริญ

 126. ด.ช.ศุภสินธ์ วาจาดี on July 5th, 2010 5:52 am

  จะเป็นลูกที่ดีของเเม่

 127. ตุ๊กตา on July 5th, 2010 7:06 am

  รักในหลวง
  พ่อของแผ่นดิน

 128. น้ำทิพย์ ม่วงแก้ว on July 5th, 2010 7:13 am

  ขอให้พ่อหลวงของพวกเราชาวไทยจงมีความสุข อายุยืนนาน

  ทรงพระเจริญ

 129. น.ส.บุศลาคำ โถมจั่น on July 5th, 2010 7:13 am

  ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ

 130. น.ส.บุศลาคำ โถมจั่น on July 5th, 2010 7:14 am

  รักพ่อหลวงจะทำความดีถวายพ่อหลวง

 131. ไพลิน สิงหะ on July 5th, 2010 7:15 am

  ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ

 132. ฤทธิ์ระบิล ชีวินโชติ on July 5th, 2010 9:43 am

  รักพ่อที่สุดรักยิ่งกว่าอะไรอีก T^T

 133. Lina and Maki on July 5th, 2010 11:25 am

  รักทุกคน ทุกน้ำใจ อยากร้องเพลงให้พ่อหลวงฟังมากเลยค่ะ

  ชอบพี่เวีย และแพนเค้กจู๋จี๋กันค่ะ

  By Lina Makiไม่มี

 134. first on July 5th, 2010 11:53 am

  ทรงพระเจริญๆ

 135. แฟร์ on July 5th, 2010 11:55 am

  รักในหลวง

 136. เหมี่ยว on July 5th, 2010 1:17 pm

  ขอให้พ่อหลวงของคนไทยทุกคนทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
  และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอดไป…ทรงพระเจริญ

 137. เด็กหนองห้าง on July 6th, 2010 2:27 am

  ขอขอบคุณ ปตท.ที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น

 138. ด.ญ.ทิพย์สุดา สากุล on July 6th, 2010 3:14 am

  ขอให้พ่อหลวงมีความสุข

  และลูกขอถวายต้นไม้แก่พ่อหลวง

  นะค่ะ

 139. ด.ญ.ทิพย์สุดา สากุล on July 6th, 2010 3:16 am

  ขอให้พ่อหลวงสุขภาพแข็งแรง

 140. อินทรีย์เหยียบโลก on July 6th, 2010 4:22 am

  ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 141. รัส on July 6th, 2010 4:49 am

  ด้วยชีวีรับใช้ใต้ฟ่าพระบาท อาจะม้วยชีวี ต้องทำประโยชน์แก่ประเทศ ทั้งชีวีขอถวายให้องค์ราชัย
  ร่วมปลูกต้นไม้เเล้วครับ

 142. กิตติพงษ์ on July 6th, 2010 5:13 am

  รักในหลวง

 143. กิตติพงษ์ on July 6th, 2010 5:13 am

  ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อโลกอันสดใสและสวยงาน…ตอนนี้โลกเราร้อนมากขอให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วย

 144. กิตติพงษ์ on July 6th, 2010 5:14 am

  รักพ่ออย่าตัดไม้ทำลายป่า

 145. อ้อย on July 6th, 2010 1:48 pm

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป

 146. ภัทพล เสมอตระกูล on July 6th, 2010 3:07 pm

  ปลูกป่าเพิ่มออกซิเจน
  เพื่อให้โลกเย็นขึ้น
  นะครับ

 147. ประทีป เพ็ชร์ขาว on July 7th, 2010 2:54 am

  ผมจะปลูกต้นไม้และรักต้นไม้ เหมือนผมรักในหลวง

 148. สกุลนาสอน on July 7th, 2010 3:53 am

  ขอปลูกต้นไม้ถวายพ่อของหนู
  ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
  ขอให้ต้นไม้ร่มรื่น
  ดังจิตใจของคน

 149. กรรณิการ์ on July 7th, 2010 5:59 am

  ขอให้คนไทยรักกัน และสามัคคีอย่าทะเลาะกันอีกเลย

 150. สดใส ภาคะ on July 7th, 2010 7:04 am

  จะปลูก และดูแล และจะปลูกเพิ่มเพื่อพ่อ และโลกของเรา

 151. สดใส ภาคะ on July 7th, 2010 7:05 am

  ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไปครับ ทรงพระองค์ทรงพระเจริญ

 152. ภัทร์นลิน เเย้มอาภา ณร.ร หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา on July 7th, 2010 9:18 am

  จะดีถวายเเด่พ่อหลวง เเละจะเป็นคนดีต่อประเทศชาติ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
  เเละจะช่วยเหลือผู้อื่น

  ทรงพระเจริญ

 153. ด.ญ.ธัญญาภรณ์ พานิชดี on July 7th, 2010 12:26 pm

  ของให้พ่อหลวงของเราทุกคนทรงพระเจริญหนูของให้พ่อหลวงมีสุขกายภาพแข็งแรงของให้เราคนไทยทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ดอกไม้กันน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 154. ณัฐกฤตา สุทิน on July 7th, 2010 1:16 pm

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ดิฉันจะปลูกต้นไม้เยอะๆเพื่อลดภาวะโลกร้อนถวายพ่อหลวง

 155. ณัฐกฤตา สุทิน on July 7th, 2010 1:18 pm

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ดิฉันจะปลูกต้นไม้เยอะๆเพื่อลดภาวะโลกร้อนถวายพ่อหลวง

 156. ไพสันต์ จินาเฟย on July 7th, 2010 1:20 pm

  รักในหลวง
  ทรงพระเจริญ

 157. สุจินต์ พุ่มพวง on July 7th, 2010 1:53 pm

  ขอปลูกต้น โพธิ์ เพราะจะทำให้พ่อหลวง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเเก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

  ทรงพระเจริญ

 158. สุชาวดี on July 7th, 2010 3:22 pm

  อยากให้โลกนี้น่าอยู่มาช่วยกันปลูกต้นไม้ให้บ้านของเราน่าอยู่กันนะคะ

 159. ด.ช.บริพัฒน์ อุทะยาเส้า on July 8th, 2010 2:13 am

  จะปลูกป่าถวายให้พ่อครับ

 160. kung on July 8th, 2010 4:15 am

  จะทำความดีและเป็นคนดีเพื่อพ่อหลวงค่ะ

 161. นาย อนันต์ กัลยาบุตร on August 9th, 2010 5:06 am

  ผมรัพ่อหลวงครับ ผมจะทำความดีเป็นคนดีของสังคมเพื่อพอหลวงครับ

 162. นาย อนันต์ กัลยาบุตร on August 9th, 2010 5:07 am

  ผมรักพ่อหลวงครับ

 163. สุกัญญา จันทร์สุข on August 9th, 2010 10:39 am

  รักพ่อคร๊าบ

 164. สุกัญญา จันทร์สุข on August 9th, 2010 10:41 am

  รักพ่อหลวงมากเรารักพ่อคราพ

 165. สุกัญญา จันทร์สุข on August 9th, 2010 10:45 am

  พ่อคือพ่อของแผนดินไทย

 166. สุริยันต์ on August 9th, 2010 4:46 pm

  จะทำดีถวายพ่อหลวง และปลูกต้นไม้ทุกครั้งที่มีโอกาส

 167. LooKNuM on August 10th, 2010 3:54 am

  ปลูกแล้วเป็นสุก—-เอ้ย—-สุข @_@

 168. นันทวัฒน์ เชียงกา โรงรียนศาลาตึกวิทยา on August 10th, 2010 7:24 am

  รักโลก ไม่อยากให้โลกของเราร้อนเราควรต้นไม้เพื่อโลกของเรา

 169. นันทวัฒน์ เชียงกา โรงรียนศาลาตึกวิทยา on August 10th, 2010 7:25 am

  รักโลก ไม่อยากให้โลกของเราร้อนเราควรปลูกต้นไม้เพื่อโลกของเรา

 170. soisu on August 10th, 2010 7:47 am

  ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 171. ไอชื on August 11th, 2010 5:02 am

  ไม่มีอะไรสายเกินไป

 172. พวงผกา ศรีกงพาน on August 11th, 2010 6:09 am

  รักพ่อมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 173. พวงผกา ศรีกงพาน on August 11th, 2010 6:10 am

  รักพ่อกว่าใครๆๆค่ะ

 174. PanDa__JuF on August 11th, 2010 7:34 am

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 175. เหมือนฝัน พันธุ์ดี on August 11th, 2010 9:18 am

  รักพ่อหลวงขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 176. มลฤดี ภมิ่งดาว on August 12th, 2010 1:27 am

  หนูจะทำตัวเป็นดีค่ะ
  ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนาน

  ทรงพระเจริญ

 177. feid on August 12th, 2010 2:49 am

  fu

 178. feid on August 12th, 2010 2:50 am

  ดีจ๊า

 179. ทิพย์ on August 13th, 2010 12:14 pm

  ช่วยกันปลูกต้นไม้และรักษาธรรมชาติกันเถอะนะค่ะ
  เพื่อให้โลกของเราทุกคนสดใส ร่มรื่น น่าอยู่ค่ะ

 180. ด.ญ.ธัญญลักษณ์ เนตรวิเศษ on August 15th, 2010 2:17 am

  อยากปลูกถวายพ่อหลวงนานแล้วค่ะแต่หนูไม่รู้ทำอย่างไรช่วยบอกที

 181. Surasak T. on August 16th, 2010 1:37 pm

  อยากให้โลกสงบสุข

 182. ธนพล เรืองบุญ on August 17th, 2010 3:19 am

  อยากให้ปลูกต้นไม้ที่สมุทรสาครด้วย

 183. ศิรินทิพย์ on August 17th, 2010 7:11 am

  ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร

  และอยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป….3.2.1

 184. ซัน on August 17th, 2010 1:33 pm

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 185. aika on August 17th, 2010 1:36 pm

  ชอให้พระองค์ทรงพระเจิญ

 186. k.ยายจ่อย on August 17th, 2010 1:38 pm

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจิญ

 187. masikkan on August 17th, 2010 1:40 pm

  ทรงพระเจริญ

 188. ด.ช.คงเกษม พลศรี on August 18th, 2010 2:54 am

  ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ

 189. อุบอิบรักหนึ่ง สุรินทร์ on August 18th, 2010 2:58 am

  ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 190. ปอนด์ on August 20th, 2010 2:38 am

  ช่วยกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อนะคราฟ

 191. กชพรรณ on August 21st, 2010 2:03 pm

  ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ

 192. นี on August 23rd, 2010 9:02 am

  บ้านเราเพาะต้นกล้าเอาไว้ให้คนมาปลูกป่าชายเลยนะใครสนใจ เชิญมาร่วมปลูกกันนะ มีกิจกรรมแสนสนุกมากมายค่ะ 0861788296

 193. สุวลี กิจจริต on August 23rd, 2010 5:24 pm

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

 194. อุทาน จันทร์อยู่ on August 25th, 2010 2:31 am

  รักพ่อหลวง ร่วมกันปลูกป่าถวายพ่อหลวง

 195. ภาณิกุล โคตรสี on August 25th, 2010 2:54 am

  ขอให้พ่อหลวงมีสุขภาพแข็งแรง
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 196. ภาณิกุล โคตรสี on August 25th, 2010 2:56 am

  อยากปลูกต้นไม้
  ทำไง

 197. นิศาชล เพ็ชร์พันธุ์ on August 25th, 2010 7:38 am

  ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ

 198. นิศาชล เพ็ชร์พันธุ์ on August 25th, 2010 7:38 am

  ขอจงทรงเป็นพระมิ่งขวัญของคนไทย

 199. มยุรา ชูทอง on August 26th, 2010 8:47 am

  ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ

 200. วาส on October 19th, 2010 6:07 am

  ขอให้ช่วยกันปลูกตันไม้เยอะ ถวายในหลวงของเรา
  รักในหลวงค่ะ

 201. สินฤดี staff on October 26th, 2010 10:54 am

  ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงของเราน่ะค่ะ เพื่อพ่อ เพื่อโลกใบนี้ที่สวยงามค่ะ

 202. สินฤดี staff on October 26th, 2010 10:56 am

  รักพ่อมากมายค่ะ

 203. ปนัดดา กระจ่างแจ้ง on November 1st, 2010 5:53 am

  ร่วมกันปลูกต้นไม้กันค่ะ

 204. น้องกอล์ฟ on November 4th, 2010 4:55 am

  รักพ่อมากครับ

 205. อนุรักษ์ เจียมตน on November 4th, 2010 4:56 am

  ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงของเราน่ะค่ะ เพื่อพ่อ เพื่อโลกใบนี้ที่สวยงามค่ะ

 206. น้อง น๊อตรักต้นไม้ on March 3rd, 2011 5:47 am

  ขอให้ทุกๆคนช่วยกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

  เพื่อลด มลภาวะโลกร้อน ขอให้พ่อหลวงอยู่กับเราไปนาน

 207. ครอบครัว ตั้งมั่น on June 12th, 2011 11:25 am

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงเป็นร่มโพร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

 208. พรมณี สุขศรีมล on June 16th, 2011 1:28 pm

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงเป็นร่มโพร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

 209. นายกิตติ มากสมจิตรและครอบครัว on June 18th, 2011 12:50 am

  รักนายหลวง อยากทำให้ประเทศไทยมีตันไม้เยอะ
  ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพระองค์ท่าน

 210. ด.ช. นิธิพัฒน์ คูหาวิจิตร on June 20th, 2011 2:18 pm

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงเป็นร่มโพร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ช่วยกันปลูกต้นไม่ถวายในหลวง คับ (ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ)

 211. Phakkhaporn on July 3rd, 2011 7:52 am

  ขอให้พ่อหลวงจงพระเจริญ
  รักโลกอย่าทำลายป่าไม้ มาร่วมมือกันปลูกป่าไม้กันเถอะ

 212. ด.ญ.ทิพปภา เงินกรุง on July 4th, 2011 6:21 am

  อยากชวยปลูกต้นไม้ดวยจังเลย บ
  บ้านของฉันปลูกต้นพริกกินเองด้วย ต้นตระไคร ต้นทานตะวัน ตามพระราชดำริชของพระเจ้าอยูหัวนะคะหนูคิดว่าชักวันคงได้ไปปลูกตนไม้ที่ป่าชายเลนบ่าง ขอให้ท่านมีสุขภาพเข็งแรง หายไวๆนะคะ

 213. ด.ญ.ทิพปภา เงินกรุง on July 4th, 2011 6:25 am

  หนูอยู่ ม1/3 โรงเรียนรัตนาธิเบตร์

 214. รักชาติจัง on July 12th, 2011 6:01 am

  ประเทศไทยโชคดีที่มีพ่อคนนี้
  หนูรักพ่อค่ะ
  รักพ่อแล้วก็ต้องรัก..ชาติ..ด้วยนะคะ

 215. รักเธอ..ประเทศไทย on July 12th, 2011 6:05 am

  ช่วยกันปลูกต้นไม้ เยอะ ๆ นะจ้า
  พี่มะขาม กะ น้องชมพู่ โตยังน้า

 216. น.ส.จินตนา เทพชุม on July 12th, 2011 8:24 am

  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งยืนนาน

 217. นายคณากร ช่างประดิษฐ์ on July 15th, 2011 10:38 am

  อยากมีส่วนร่วมในโครงการนี้ ผมเป็นครูกิจกรรม มีนักเรียนจำนวนมากที่สนใจอยากร่วมโครงการต่างๆ อันเพื่อประโยชน์ของสังคมสวนรวม จะติดต่อได้ที่ท่านใด และการทำกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการสนับสนุนด้านใดบ้างและสถานที่ดำเนินกิจกรรมไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากเกินไป ท่านใดทราบขอความกรุณาแจ้งเพื่อทราบด้วย กราบขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

  “ขอพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงมีพระเกษมสำราญ พลานามัยที่แข็งแรง” ครอบครัวผมรักพ่อครับ

 218. นายคณากร ช่างประดิษฐ์ on July 15th, 2011 10:40 am

  รักพ่อหลวง รักชาติ รักประเทศไทย ตลอดกาล
  Kanakron@Hotmail.com

 219. ด.ญ.เจนนิภา บุญจวง on July 16th, 2011 2:39 pm

  โตขึ้นหนู่สัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี
  รักโลก….รักพ่อหลวง

 220. สุวิมล on July 17th, 2011 1:40 pm

  รักพ่อหลวงมาก -#-346-ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

 221. ด.ญ.อาทิตยา ใยแก่นจันทร์ on July 22nd, 2011 1:37 pm

  หนูขอว่าโตขึ้นจะได้ เป็นนักบินอวกาศ เเละ รับราชการครู

 222. ฝ้าย on July 26th, 2011 8:28 am

  รักพ่อหลวงค่ะ

 223. ศุภิสรา ธนกาญจน์ on July 30th, 2011 5:55 am

  เรารักพระเจ้าเหนือหัว

 224. ชุติกาญจน์ เเย้มรัตน์ on July 30th, 2011 9:13 am

  รักในหลวงอยากให้ในหลวงอายุยืนนานมากอยากให้ทุกคนปลูกต้นไม้ถวายในหลวง เเละให้ปลูกต้นไม้เเบบพอเพียงหนูรักในหลวงมากเลยคะ หนูหวังว่าทุกคนคงจะรักในหลวงเช่นเดียวกัน

 225. น้องดรีม อุบลราชธานี on July 31st, 2011 8:25 am

  รักในหลวง ห่วงประเทศทุกวัน

 226. น้องดรีม อุบลราชธานี on July 31st, 2011 8:27 am

  รักพ่อรักแม่ทุกวัน และหนูจะเป็นคนดีของสังคม เหมือนในหลวง

 227. น้องเปอร์โย (พระประแดง) on August 5th, 2011 2:16 pm

  รักพ่อหลวงที่สุดขอให้อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยไปตลอดกาลด้วยเทอญ

 228. ครอบครัวของน้องเปอร์โย (พระประแดง) on August 5th, 2011 2:38 pm

  รักพ่อหลวงที่สุดขอให้พ่อหลวงอยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยและเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวไทยและขอให้พ่อหลวงจงอายุมั่นขวัญยืนด้วยเทอญ

 229. ด.ญ.สายธาร เขื่อนคำป้อ on August 8th, 2011 2:37 pm

  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญและพระวรกายแข็งแรงขอให้ท่านอยู่กับพสกนิกรไปนานๆนะคะ

 230. pimchanok srichai on August 20th, 2011 2:24 am

  รักพ่อหลวงมากๆๆๆๆเลยค่ะ

 231. กษิดิศ สง่างาม on November 24th, 2011 8:05 am

  ขอให้พ่อหลวงมีสุขภาพแข็งแรง

 232. พัทติญา พุ่มฉัตร on February 4th, 2012 3:38 am

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  หายจากพระอาการประชวรนะคะ

 233. พัทติญา พุ่มฉัตร on February 4th, 2012 3:51 am

  รักในหลวงที่สุด

 234. น้องเฟิร์น (พัทติญา) โคราช on February 4th, 2012 3:53 am

  ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

 235. สุภารัตน์ หร่ายกลาง on February 4th, 2012 3:55 am

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 236. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on February 17th, 2012 4:08 am

  ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 237. ด.ช.เจตริน บุญจวง on February 19th, 2012 2:53 pm

  ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยืนยาว

 238. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on March 9th, 2012 4:57 am

  พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 239. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on March 12th, 2012 3:00 am

  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

Leave a Reply