ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ จาก ปตท.

วันนี้โอปอร่วมปลูกต้นไ้ม้ถวายแด่พ่อหลวงของปวงไทย  ต้นนี้คือต้นมะขามครับ ข้าง ๆ บ้านโอปอเองครับ  มาร่วมปลูกต้นไม้ถวายแด่ในหลวงกันเยอะ ๆ นะครับ แล้วอัพโหลดรูปเพื่อน ๆ ที่ http://www.milliontreesforking.com

โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ จาก ปตท.

ที่มาโครงการ
เนื่องในโอกาสที่ปี 2553 เป็นปีมหามงคลของคนไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และในปี 2554 จะเป็นปีเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา หรือ ครบ 7 รอบ กระทรวงพลังงานโดยความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยบริษัทในเครือ 11 หน่วยงาน พร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้หัวข้อ “ลดโลกร้อน ถวายพ่อ”เพื่อถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อนทั้งหมด 22 โครงการ ใช้เงินสนับสนุน 5,000 ล้านบาท สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ได้ประมาณ 280,000 ตันต่อปี

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) ในฐานะองค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีความมุ่ง มั่นในการดำเนินงานด้านนี้ควบคู่ไปกับการบริหารการจัดการด้านพลังงานของ ประเทศ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2547 ที่สามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ไปแล้วปริมาณ 18.17 ล้านตัน

ในปีมหามงคลนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ “1 ล้านกล้าถวายพ่อ” ร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด โดยเพื่อให้การแจกต้นกล้าจำนวน1 ล้านกล้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทาง ปตท. จึงวางแผนการแจกต้นกล้าให้กับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมแจกต้นกล้า 76 จังหวัด ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปรับกล้าไม้ไปปลูกเพื่อ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนให้กับท้องถิ่นของตนเอง
2.เพื่อการ รณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศร่วมเทิดพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสที่ปี 2553 เป็นปีมหามงคลของคนไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และในปี 2554 จะเป็นปีเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา หรือ ครบ 7 รอบ

วันที่แจก วันที่ 21 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ( หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ )
สถานที่ ศาลากลางจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ
เวลา 9.00 – 17.00 น.

กลุ่มเป้าหมายที่รับต้นกล้า
1. ประชาชนทั่วไป
2. หน่วยงานต่าง ๆ

ขั้นตอนการแจกต้นกล้า
• ประชาชนหรือหน่วยงาน รับต้นกล้าฟรีได้ที่ ศาลาว่ากลางจังหวัดทั่วประเทศ ตามจุดที่ศาลากลางกำหนดให้
• ประชาชนหรือหน่วยงาน จะได้รับ “ใบไม้จำลอง” เพื่อให้เขียนชื่อและที่อยู่ และวิธีการลดโลกร้อนถวายพ่อ ลงบนใบไม้
• ประชาชนหรือหน่วยงาน ส่งใบไม้จำลองที่กรอกแล้วคืนเจ้าหน้าที่ และรับต้นไม้จากทีมงาน

วิธีการแจก
• 1 คน รับ 1 ต้นกล้า
• ถ้ามาเป็นองค์กร บันทึกชื่อองค์กรและจดจำนวนต้นไม้ที่รับมอบ และขอรายชื่อของพนักงานในองค์กร เพื่อนำมารวบรวมเป็น 1 ในล้านชื่อที่จะถวายพ่อหลวง
• ใบไม้ที่กรอกรายชื่อแล้ว จะถูกรวบรวม และ Upload ขึ้นใน www. Milliontreesforking.com
• ปตท. จะรวบรวมรายชื่อให้ครบ 1 ล้านคน และทูลเกล้าถวายแด่ในหลวง
• 1,000 ท่านแรกที่มาติดต่อรับต้นกล้า จะได้รับสายรัดข้อมือ Wrist Band ร่วมเป็นหนึ่งในล้านคน ที่จะช่วยกันปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อหลวงของเรา

การประชาสัมพันธ์
• การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการสรยุทธ เรื่องเล่าเช้านี้
• การข่าวประชาสัมพันธ์
• จัดงานแถลงข่าววันที่ 17 มิถุนายน ที่ ปตท.

การดำเนินงานการแจกต้นกล้า
• ปตท. จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 2 คนในการดำเนินการแจกต้นกล้า
• ตารางการทำงานเจ้าหน้าที่
15 – 16 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในศาลากลางจังหวัดนั้น เพื่อขอทราบจุดที่จะลงต้นกล้า
16– 17 มิถุนายน ต้นไม้จะดำเนินการจัดส่งที่ศาลากลาง
17– 19 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ส่วนกลางดูแลต้นไม้และติดตั้งสื่อแบนเนอร์ขนาด 1 ม. X 2.4 ม.จำนวน 2 ชิ้น เพื่อการประชาสัมพันธ์
21– 30 มิถุนายน การแจกต้นกล้า
30 มิถุนายน รื้อถอนพร้อมกับส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ศาลากลางด้วยความเรียบร้อย

การขอความร่วมมือจากศาลากลางจังหวัด
1. ขอพื้นที่ในการวางต้นไม้ 10,000 ต้น พื้นที่ประมาณ 10 x 10 ตารางเมตร หากเป็นไปได้ขอพื้นที่ในร่ม
2. ขอโต๊ะ จำนวน 2 ตัว, เก้าอี้จำนวน 10 ตัว เพื่อเจ้าหน้าที่นั่งและเพื่อให้ประชาชนกรอกชื่อลงบนใบไม้จำลอง
3. ขออนุญาตติด แบนเนอร์ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน จำนวน 2 จุด ( จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าศาลากลาง, จุดที่ 2 บริเวณจุดที่จะรับต้นกล้า เช่น ถ้าบริเวณที่ลงต้นกล้ามีเต็นท์ ก็ให้ติดที่เต็นท์ หรือ ที่ด้านหน้าโต๊ะ )
4. ขอใช้น้ำ และ อุปกรณ์สำหรับดูแลต้นกล้า ( เช่น สายยางรดน้ำ,ไม้กวาดทางมะพร้าวสำหรับกวาดเศษใบไม้ เป็นต้น )
5. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดและภายในศาลากลางจังหวัด

การแต่งกายของทีมงาน ( แต่งกายสุภาพ )
1. เสื้อ : ทาง ปตท. จัดเตรียมให้ 1 คน / 2 ตัว
2. หมวก : ทาง ปตท. จัดเตรียมจัดเตรียมให้ 1 คน / 1 ใบ
3. กางเกง : กางเกงขายาวสุภาพสีดำหรือสีเข้ม
4. รองเท้า : หุ้มส้น

ที่มา : http://treesforking.blogspot.com/

This entry was posted in บันทึกโอปอจัง and tagged . Bookmark the permalink.

239 Responses to ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ จาก ปตท.

 1. สินฤดี staff says:

  ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงของเราน่ะค่ะ เพื่อพ่อ เพื่อโลกใบนี้ที่สวยงามค่ะ

 2. สินฤดี staff says:

  รักพ่อมากมายค่ะ

 3. ปนัดดา กระจ่างแจ้ง says:

  ร่วมกันปลูกต้นไม้กันค่ะ

 4. รักพ่อมากครับ

 5. ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงของเราน่ะค่ะ เพื่อพ่อ เพื่อโลกใบนี้ที่สวยงามค่ะ

 6. น้อง น๊อตรักต้นไม้ says:

  ขอให้ทุกๆคนช่วยกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

  เพื่อลด มลภาวะโลกร้อน ขอให้พ่อหลวงอยู่กับเราไปนาน

 7. ครอบครัว ตั้งมั่น says:

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงเป็นร่มโพร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

 8. พรมณี สุขศรีมล says:

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงเป็นร่มโพร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

 9. นายกิตติ มากสมจิตรและครอบครัว says:

  รักนายหลวง อยากทำให้ประเทศไทยมีตันไม้เยอะ
  ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพระองค์ท่าน

 10. ด.ช. นิธิพัฒน์ คูหาวิจิตร says:

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงเป็นร่มโพร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ช่วยกันปลูกต้นไม่ถวายในหลวง คับ (ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ)

 11. Phakkhaporn says:

  ขอให้พ่อหลวงจงพระเจริญ
  รักโลกอย่าทำลายป่าไม้ มาร่วมมือกันปลูกป่าไม้กันเถอะ

 12. ด.ญ.ทิพปภา เงินกรุง says:

  อยากชวยปลูกต้นไม้ดวยจังเลย บ
  บ้านของฉันปลูกต้นพริกกินเองด้วย ต้นตระไคร ต้นทานตะวัน ตามพระราชดำริชของพระเจ้าอยูหัวนะคะหนูคิดว่าชักวันคงได้ไปปลูกตนไม้ที่ป่าชายเลนบ่าง ขอให้ท่านมีสุขภาพเข็งแรง หายไวๆนะคะ

 13. ด.ญ.ทิพปภา เงินกรุง says:

  หนูอยู่ ม1/3 โรงเรียนรัตนาธิเบตร์

 14. รักชาติจัง says:

  ประเทศไทยโชคดีที่มีพ่อคนนี้
  หนูรักพ่อค่ะ
  รักพ่อแล้วก็ต้องรัก..ชาติ..ด้วยนะคะ

 15. รักเธอ..ประเทศไทย says:

  ช่วยกันปลูกต้นไม้ เยอะ ๆ นะจ้า
  พี่มะขาม กะ น้องชมพู่ โตยังน้า

 16. น.ส.จินตนา เทพชุม says:

  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งยืนนาน

 17. นายคณากร ช่างประดิษฐ์ says:

  อยากมีส่วนร่วมในโครงการนี้ ผมเป็นครูกิจกรรม มีนักเรียนจำนวนมากที่สนใจอยากร่วมโครงการต่างๆ อันเพื่อประโยชน์ของสังคมสวนรวม จะติดต่อได้ที่ท่านใด และการทำกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการสนับสนุนด้านใดบ้างและสถานที่ดำเนินกิจกรรมไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากเกินไป ท่านใดทราบขอความกรุณาแจ้งเพื่อทราบด้วย กราบขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

  “ขอพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงมีพระเกษมสำราญ พลานามัยที่แข็งแรง” ครอบครัวผมรักพ่อครับ

 18. นายคณากร ช่างประดิษฐ์ says:

  รักพ่อหลวง รักชาติ รักประเทศไทย ตลอดกาล
  Kanakron@Hotmail.com

 19. ด.ญ.เจนนิภา บุญจวง says:

  โตขึ้นหนู่สัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี
  รักโลก….รักพ่อหลวง

 20. สุวิมล says:

  รักพ่อหลวงมาก -#-346-ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

 21. ด.ญ.อาทิตยา ใยแก่นจันทร์ says:

  หนูขอว่าโตขึ้นจะได้ เป็นนักบินอวกาศ เเละ รับราชการครู

 22. ฝ้าย says:

  รักพ่อหลวงค่ะ

 23. ศุภิสรา ธนกาญจน์ says:

  เรารักพระเจ้าเหนือหัว

 24. ชุติกาญจน์ เเย้มรัตน์ says:

  รักในหลวงอยากให้ในหลวงอายุยืนนานมากอยากให้ทุกคนปลูกต้นไม้ถวายในหลวง เเละให้ปลูกต้นไม้เเบบพอเพียงหนูรักในหลวงมากเลยคะ หนูหวังว่าทุกคนคงจะรักในหลวงเช่นเดียวกัน

 25. น้องดรีม อุบลราชธานี says:

  รักในหลวง ห่วงประเทศทุกวัน

 26. น้องดรีม อุบลราชธานี says:

  รักพ่อรักแม่ทุกวัน และหนูจะเป็นคนดีของสังคม เหมือนในหลวง

 27. น้องเปอร์โย (พระประแดง) says:

  รักพ่อหลวงที่สุดขอให้อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยไปตลอดกาลด้วยเทอญ

 28. ครอบครัวของน้องเปอร์โย (พระประแดง) says:

  รักพ่อหลวงที่สุดขอให้พ่อหลวงอยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยและเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวไทยและขอให้พ่อหลวงจงอายุมั่นขวัญยืนด้วยเทอญ

 29. ด.ญ.สายธาร เขื่อนคำป้อ says:

  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญและพระวรกายแข็งแรงขอให้ท่านอยู่กับพสกนิกรไปนานๆนะคะ

 30. pimchanok srichai says:

  รักพ่อหลวงมากๆๆๆๆเลยค่ะ

 31. กษิดิศ สง่างาม says:

  ขอให้พ่อหลวงมีสุขภาพแข็งแรง

 32. พัทติญา พุ่มฉัตร says:

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  หายจากพระอาการประชวรนะคะ

 33. พัทติญา พุ่มฉัตร says:

  รักในหลวงที่สุด

 34. น้องเฟิร์น (พัทติญา) โคราช says:

  ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

 35. สุภารัตน์ หร่ายกลาง says:

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 36. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี says:

  ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 37. ด.ช.เจตริน บุญจวง says:

  ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยืนยาว

 38. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี says:

  พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 39. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี says:

  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *