แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปสาระของ แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละชั้นปีศึกษา

จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยหลักพอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยใช้คุณธรรมกับความรู้ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำชุดหนังสือ “หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน ๖ เล่ม ในรูปแบบ e-book ภายในบรรจุเนื้อหาของหลักคิดและตัวอย่างการปฏิบัติ พร้อมทั้ง แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกสาระวิชา โดยมีรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ดังนี้

 • . ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓) มุ่งให้ผู้เรียนฝึกใช้ชีวิตพอเพียงในระดับตนเองและครอบครัว โดยเน้นการรู้จักช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว รู้จักการออม และรู้จักการแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่ให้กับผู้อื่น ประกอบด้วยตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

.๑ หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ : หัวข้อ “ปฏิบัติตนดี มีความพอเพียง” มีตัวอย่างประกอบด้วย

 • เรื่อง การทำความสะอาดร่างกาย
 • เรื่อง การใช้สิ่งของที่มีอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 • เรื่อง เงินทองของมีค่า
 • เรื่อง การแบ่งปันต่อผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • เรื่อง เพื่อนร้าย เพื่อนรัก / กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ / กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

.๒ หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ : หัวข้อ “ชีวิตสดใส พอใจพอเพียง” มีตัวอย่างประกอบด้วย

 • เรื่อง บ้านที่น่าอยู่
 • เรื่อง จิตสำนึก
 • เรื่อง ซื้อดีมีสุข
 • เรื่อง จิตสาธารณะ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

http://www.sufficiencyeconomy.org/userfiles/imagesfiles/sum%20up.pdf

This entry was posted in การเรียนการสอน. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *