แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปสาระของ แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละชั้นปีศึกษา

จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยหลักพอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยใช้คุณธรรมกับความรู้ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำชุดหนังสือ “หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน ๖ เล่ม ในรูปแบบ e-book ภายในบรรจุเนื้อหาของหลักคิดและตัวอย่างการปฏิบัติ พร้อมทั้ง แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกสาระวิชา โดยมีรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ดังนี้

.๑ หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ : หัวข้อ “ปฏิบัติตนดี มีความพอเพียง” มีตัวอย่างประกอบด้วย

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

.๒ หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ : หัวข้อ “ชีวิตสดใส พอใจพอเพียง” มีตัวอย่างประกอบด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

http://www.sufficiencyeconomy.org/userfiles/imagesfiles/sum%20up.pdf

แสดงข้อคิดเห็นครับ

Leave a Reply