แบบฝึกหัดออนไลน์ Verb to Be

นักเรียนหรือผู้ที่สนใจในการศึกษาภาษาัอังกฤษด้วยตนเอง สามารถเข้าศึกษาได้ครับ เป็นแบบฝึกหัด interactive ที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ แบบฝึกหัดออนไลน์มีข้อดีคือสามารถเข้าศึกษาได้เองทุกที่ทุกเวลา ที่มีระบบเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตครับ วันนี้เอาแบบฝึกหัดมาเสนอเรื่อง Verb to Be ลองดูครับ

เข้าสู่บทเรียน Verb to Be

แสดงข้อคิดเห็นครับ

One Response to “แบบฝึกหัดออนไลน์ Verb to Be”

  1. Cheexiong on May 19th, 2011 2:08 pm

    The data is very interesting for young leaner
    for improving to understand english very quikly
    thanks and regards

Leave a Reply