แผนการสอน และหน่วยการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนช่วงชั้นที่ 1

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนช่วงชั้นที่ 2

ตัวอย่างแผนการสอนและหน่วยการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 : เรื่องดำเนินชีวิตตามรอยพ่อพาครอบครัวอยู่สบาย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1   อธิบายหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง

2  นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

1  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

2  การดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ความพอประมาณ

นักเรียนรู้สภาพการเลือกการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับฐานะ

2 ความมีเหตุมีผล

นักเรียนรู้จักการคิดพิจารณาใคร่ครวญว่าการดำเนินชีวิตของตนเองว่าเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่

3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

3.1  นักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2  นักเรียนรู้จักเลือก เวลา สถานที่ในการดำเนินชีวิตที่ไม่มีความเสี่ยง

4 เงื่อนไขความรู้

ใช้ความรู้รอบคอบ ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา

5   เงื่อนไขคุณธรรม

ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  การพึ่งตนเอง และการรู้จักแยกแยะถูก ผิด โดยใช้สติปัญญา

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1  ให้นักเรียนฟังเพลง “ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา” แล้วร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาจากเนื้อเพลงว่าเนื้อเพลงกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง และมีสิ่งใดที่จะนำมาเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของตนเองที่เกิดเป็นคนไทย บนผืนแผ่นดินไทย โดยให้เขียนเป็นผังความคิด

2 นักเรียนและครูสนทนาเนื้อหาจากบทเพลงว่ามีความเชื่อมโยงกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง      ที่เกี่ยวกับวิถีการดำรงชีวิตของสังคมไทยในเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ความรู้  และคุณธรรม


ขั้นให้ประสบการณ์ 

1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม ศึกษาหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อ E-book เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แล้วบันทึกสาระสำคัญในใบงาน  โดยให้

กลุ่มที่ 1  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มที่ 2  สรุปแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มที่ 3 สรุปหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ กรอบแนวคิด / คุณลักษณะ

กลุ่มที่ 4   สรุปคำนิยาม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

กลุ่มที่ 5   สรุปเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม

2  นักเรียนจัดทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม

3 ให้นักเรียนแต่ละคนสำรวจกิจกรรมการดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ของตนเองและของครอบครัวแล้วบันทึกในใบงาน นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์/จำแนกกิจกรรม ในครอบครัวที่เป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง อภิปรายในกลุ่ม

4 นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมการดำเนินชีวิตในครอบครัวที่สอดคล้องกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

5  นักเรียนนำเสนอผลงานการจัดทำแผนผังความคิด (Mind Map) ไปจัดแสดงที่ป้ายนิเทศในห้องเรียน/นอกห้องเรียน

6 ห้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสรุปสาระสำคัญที่ได้เรียนรู้

ขั้นสรุป

นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และการใช้ความรู้  ความรอบคอบ  ความระมัดระวัง  มีคุณธรรมประกอบในการวางแผนการตัดสินใจในการกระทำสิ่งต่าง ๆ  และนักเรียนควรใช้หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

สื่อ

1  เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

2  หนังสือประกอบการเรียน E-book เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

3 ใบงานเรื่องสำรวจกิจกรรมของตนเองและครอบครัวที่ดำเนินชีวิตตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง


แหล่งการเรียนรู้

บ้านของนักเรียน

การวัดและประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล

1  สังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม อภิปราย  ถาม – ตอบ

2  ตรวจผลงาน

3  การทดสอบความรู้

เครื่องมือวัด

1 แบบสังเกตพฤติกรรม

2 แบบตรวจผลงาน

3                 แบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

  1. 1. การอภิปราย

1.1. อภิปรายครบทุกประเด็น บันทึก และสรุปได้อย่างเป็นระบบ ( 3 )

1.2. อภิปรายครบทุกประเด็น สรุปไม่ชัดเจน ( 2 )

1.3. อภิปรายไม่ครบทุกประเด็น สรุปไม่ชัดเจน (1)

  1. 2. การตรวจผลงาน (ผังความคิด)

จัดทำผังความคิด ครอบคลุม หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้สมบูรณ์ ถูกต้อง ( 3 )

จัดทำผังความคิด หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ได้  เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ( 2 )

จัดทำผังความคิด หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และไม่ครอบคลุมครบถ้วน  ( 1 )

This entry was posted in การเรียนการสอน. Bookmark the permalink.

One Response to แผนการสอน และหน่วยการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1. rabiab says:

    ขอบคุณค่ะ ถือว่า”โอปอจังดอทคอม ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ มีประโยขน์ อย่างวันนี้ได้ดาวโหลดแผนการสอน เศษรฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่1,2ไปใช้ในการเรียนการสอน มีอะไรดีๆเมล์ได้เลยค่ะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *