Category Archives: การเรียนการสอน

ข้อสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ ตอนที่ 1

วันนี้ขอนำเสนอข้อสอบออนไลน์ ว่าด้วยเรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษนะครับ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ๆ ลองมาทำข้อสอบดูครับ มีเวลา 400 วินาที เหลือเฟือครับ ทำข้อสอบคลิกจิ้มตรงนี้เลย

Posted in การเรียนการสอน | Leave a comment

แบบฝึกคัดภาษาอังกฤษ A-Z เพื่อเด็กครับ

แบบคัดพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z สำหรับเด็กอนุบาลหรือเด็กที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษครับ ดาวโหลดไปให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันได้เลยครับผม แบบคัด A แบบคัด B แบบคัด C แบบคัด D   แบบคัด E แบบคัด F แบบคัด G แบบคัด H แบบคัดที่เหลือตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ แบบคัดภาษาอังกฤษ A-Z

Posted in การเรียนการสอน | Leave a comment

แผนการสอน และหน่วยการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนช่วงชั้นที่ 1 ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตัวอย่างแผนการสอนและหน่วยการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 : เรื่องดำเนินชีวิตตามรอยพ่อพาครอบครัวอยู่สบาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1   อธิบายหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง 2  นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง สาระการเรียนรู้ 1  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 2  การดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ความพอประมาณ นักเรียนรู้สภาพการเลือกการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับฐานะ 2 ความมีเหตุมีผล นักเรียนรู้จักการคิดพิจารณาใคร่ครวญว่าการดำเนินชีวิตของตนเองว่าเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ 3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 3.1  นักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 3.2  นักเรียนรู้จักเลือก เวลา สถานที่ในการดำเนินชีวิตที่ไม่มีความเสี่ยง 4 เงื่อนไขความรู้ ใช้ความรู้รอบคอบ ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา 5   … Continue reading

Posted in การเรียนการสอน | 1 Comment

แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปสาระของ แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละชั้นปีศึกษา จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยหลักพอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยใช้คุณธรรมกับความรู้ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำชุดหนังสือ “หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน ๖ เล่ม ในรูปแบบ e-book ภายในบรรจุเนื้อหาของหลักคิดและตัวอย่างการปฏิบัติ พร้อมทั้ง แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกสาระวิชา โดยมีรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ ๑. ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓) มุ่งให้ผู้เรียนฝึกใช้ชีวิตพอเพียงในระดับตนเองและครอบครัว โดยเน้นการรู้จักช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว รู้จักการออม และรู้จักการแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่ให้กับผู้อื่น ประกอบด้วยตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ ๑.๑ หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ … Continue reading

Posted in การเรียนการสอน | Leave a comment

ฝึกฝนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านบทเรียนอินเตอร์แอคทิฟ

มาฝึกฝนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่าน บทเรียนอินเตอร์แอคทิฟนี้ดูครับ เป็นการทดสอบไปในตัวว่าเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด บทเรียนที่สร้างสรรค์ขึ้นมานี้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น สืบเนื่องจากว่านักเรียนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยมาก การฝึกฝนคำศัพท์ผ่านบทเรียนนี้ จะทำให้นักเรียนได้ความรู้คู่กับความสนุกสนานไปในตัว และเคำศัพท์ที่นำมาใช้นี้ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนต้องจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว คลิกเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และบทเรียนภาษาอังกฤษ

Posted in การเรียนการสอน | Leave a comment