ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ นามเอกพจน์/พหูพจน์ Level 2

คำนามเอกพจน์ และพหูพจน์คืออะไร นามเอกพจน์ (singular) คือ  คำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว นามพหูพจน์ (plural) คือ  คำนามที่มีสองจำนวนขึ้นไป (เอก แปลว่า หนึ่ง ส่วนพหูแปลว่าหลาย) คนเดียว  เช่น  a man, a doctor ตัวเดียว  เช่น  a dog, a pig, a bird อันเดียว  เช่น  a apple, a book,  a car สถานที่เดียว  เช่น  a school, a bank หลายคน เช่น   men, doctors หลายตัว เช่น  dogs, pigs, birds หลายอัน เช่น  apples, books,  […]