Parts of speech คืออะไร

คือ ชนิดของคำในภาษาอังกฤษนั่นเอง  คำในภาษาอังกฤษที่นำมาผสมกันจนเป็นประโยค เป็นข้อความต่างๆ  มีอยู่ 8 ชนิดดังนี้

1. คำนาม (Nouns) หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อคน, สัตว์, สิ่งของ และสถานที่
2.  คำสรรพนาม (Pronouns) หมายถึง คำที่ใช้แทนคำนาม
3.  คำกริยา (Verbs) หมายถึง คำที่ใช้บ่งบอกการแสดงของภาคประธาน
4.  คำคุณศัพท์ (Adjectives) หมายถึง คำที่ใช้ขยายคำนาม
5. คำกริยาวิเศษณ์ (Adverbs) หมายถึง คำที่ใช้ขยายคำกริยา, คำคุณศัพท์ หรือ
คำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง
6.  คำบุพบท (Prepositions) หมายถึง คำที่ใช้บอกตำแหน่ง, เชื่อมวลี
7.  คำสันธาน (Conjunctions) หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมประโยค
8. คำอุทาน (interjections) หมายถึง คำอุทาน

อ่านรายละเอียดทั้งหมด parts of speech ที่นี่

This entry was posted in การเรียนการสอน. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *